Privacyverklaring Liroy B.V.

Uw privacy wordt door Liroy gerespecteerd, wij streven er dan ook naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met informatie (persoonsgegevens) die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Liroy B.V is op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Deze privacy verklaring is dan ook van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Liroy B.V. wordt gedaan en is voor het laatst gepubliceerd op 1 mei 2021.

Om uw privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:
Informeren – Liroy B.V. wil u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij gegevens verwerken. Dat doen we middels deze privacyverklaring.
Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede verwerking van de website en de door u gebruikte diensten.
Uw gegevens blijven bij ons – Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit echt nodig is, om bijvoorbeeld de afgenomen dienst te kunnen leveren of wanneer hiervoor een wettelijke verplichting geldt.
Beveiligen – Liroy B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht gegevens verwerken.
Wij respecteren uw wettelijke rechten – Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die door u opgegeven worden of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden om te verwerken.

Liroy B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• NAW (Naam, Adres, Woonplaats)
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Betalingsgegevens
• Factuuradres
• Bezorgadres
• IP-Adres

Grondslag van de verwerking
Liroy B.V. mag alleen persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk (rechtmatig) is, dit noemen we de wettelijke grondslag.

Uitvoering van de overeenkomst: voor doeleinden die bijvoorbeeld gericht zijn op het leveren van onze producten, het verwerken van bestellingen en het bezorgen van de producten.
Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij het gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe producten of acties. Uiteraard heeft u hier de mogelijkheid tot opt-out.

Doeleinden gegevensverwerking:
De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het aanmaken van een account op onze website/webshop
• Het inloggen op uw persoonlijke account
• Het vastleggen van de orderhistorie
• Het bestellen van producten
• Het factureren van de afgenomen goederen
• Het bezorgen van de afgenomen goederen
• Het versturen van een nieuwsbrief
• Het beantwoorden van een ingevuld contactformulier
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten
• Het in behandeling nemen van uw sollicitatie

Wij zullen uw contactgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, tenzij wij dit op grond van de wet moeten doen. Daarnaast behandelen wij u deze informatie vertrouwelijk en gebruiken wij deze uitsluitend om aan u de juiste zorg te kunnen bieden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Liroy B.V. verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie, of wanneer een wettelijke verplichting dit voorschrijft.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bezorger welke uw producten aflevert. Uiteraard mogen deze partijen de persoonsgegevens niet voor andere of eigen doeleinden gebruiken.

Daarnaast zullen wij nooit uw gegevens aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden. Liroy B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen:

Sollicitatiegegevens: 4 weken na sollicitatie procedure, met uw toestemming maximaal 1 jaar
Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of uw laatste contactmoment
Transactiegegevens: 3 jaar na einde van de afgenomen producten en diensten
Personeelsdossier: 5 jaar na einde van uw dienstverband
Financiële gegevens: 10 jaar

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft Liroy B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij aan een privacy beleid waarin regels omtrent toegangsbeveiliging, vertrouwelijkheid en gebruik van data omschreven zijn.

De toegang tot uw persoonsgegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Liroy B.V. toegang hebben tot uw gegevens, voor zover dit nodig is voor de uitoefening van hun functie. Tevens hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich verplicht tot geheimhouding.

Cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van de website automatisch kunnen worden opgeslagen.
Er zijn verschillende soorten cookies, Liroy B.V. maakt gebruik van de volgende cookies:
Functionele cookies: met behulp van dit type cookie herkennen wij uw computer (of ander mobiel device). Zonder deze cookies kunnen verschillende onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Denk hierbij aan het onthouden wat u in uw online winkelwagen toevoegt. Daarnaast kunnen we bepaalde voorkeuren of instellingen herkennen die voor u de juiste ervaring opleveren.
Analytische cookies: we maken gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees hiervoor het privacy beleid van Google Analytics goed door. Liroy B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP adressen anonimiseren.

Wij hebben Google dus geen toestemming gegeven de verkregen analytics te gebruiken voor andere Google diensten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u bijvoorbeeld handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft, zijn er verschillende rechten die u kunt uitoefenen.
• Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u van ons kunt verlangen dat wij uw (digitale) gegevens overdragen naar een andere organisatie.
• Het recht op vergetelheid. U kunt van ons verlangen dat wij al uw gegevens verwijderen. Dit is echter alleen mogelijk indien wij uw gegevens niet langer meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.
• Het recht op inzage. U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u verwerken.
• Het recht op rectificatie en aanvulling. U mag van ons verlangen dat gegevens welke wij van u verwerken en niet correct zijn wijzigen en/of aanvullen.
• Het recht op beperking van de verwerking. Indien wij gegevens van u verwerken welke niet correct zijn, niet noodzakelijk zijn of wij de gegevens niet meer nodig hebben kunt u aan ons vragen of wij stoppen met de verwerking.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Indien wij gebruik maken een geautomatiseerde besluitvorming mag u van ons verlangen dat ook met een menselijk oog naar het genomen besluit wordt gekeken. Bij Liroy B.V. wordt géén gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Het kan echter zijn dat het belang op grond waarvan wij uw gegevens verwerken zwaarder weegt dan uw belang.
Indien u wenst een beroep te doen op één van de bovenstaande rechten of u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan dient u contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: privacy@liroy.nl

Naar aanleiding van uw e-mail zullen wij contact met u opnemen. Wij streven er naar uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te nemen, maar in ieder gevallen binnen 1 maand, tenzij het gaat om een complex verzoek. Dan hanteren wij een doorlooptijd van 3 maanden. Wij zullen u hiervan wel binnen 1 maand op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Liroy B.V.
Verbreepark 1
2731 BR Benthuizen

Telefoon: +31(0)88-238 0000
E-mail: privacy@liroy.nl