Sản phẩm mới của chúng tôi

Theo thời gian, chúng tôi có sản phẩm mới đến. Ví dụ: chúng tôi có các Phiên bản Giới hạn của Calbee Chip hoặc các thay đổi trong bao bì của một sản phẩm hiện có.

Bạn có thể xem tất cả ở đây.